روان

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

اینکه یک انتقال دهنده عصبی تحریکی است یا مهاری بستگی به گیرنده‌ای دارد که به آن متصل می‌شود.

نورومدولاتورها کمی متفاوت هستند، زیرا آنها به شکاف سیناپسی بین دو نورون محدود نمی‌شوند و بنابراین می‌توانند تعداد زیادی نورون را به طور همزمان تحت تأثیر قرار دهند.

بنابراین نورومدولاتورها سلولهای عصبی را تنظیم می‌کنند، در حالی که در طی یک دوره زمان کندتر از فرستنده‌های تحریکی و مهاری نیز فعالیت می‌کنند.

بیشتر انتقال دهنده‌های عصبی یا مولکول‌های آمین کوچک، اسیدهای آمینه یا نوروپپتیدها هستند.

 انتقال دهنده‌‌ عصبی

حدود دهها مورد انتقال دهنده عصبی مولکول کوچک و بیش از 100 نوروپپتید مختلف وجود دارد و دانشمندان علوم اعصاب هنوز در حال کشف بیشتر در مورد این پیام رسانهای شیمیایی هستند.

این مواد شیمیایی و فعل و انفعالات آنها در عملکردهای بی شماری از سیستم عصبی و همچنین کنترل عملکردهای بدن نقش دارند.

  • ar zz
  • ۰
  • ۰

سرترالین و اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﺎﺑﺎروری سرترالین در بارداری

SSRI ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻲﺷﻮد، ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﺧـﺘﻼل ارﮔﺎﺳـﻢ در زﻧﺎن و اﺧﺘﻼل ﻧﻌﻮظ در ﻣﺮدان ﻣﻲﺷﻮد، و زﻣﺎن اﻧﺰال را در ﻣﺮدان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ STAR*D ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ۱۴۷۳ ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ Ciatalopram ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ۵۴ درﺻـﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﻲ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ دوز دارو اﺳـﺖ و در ﻃـﻮل درﻣـﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ای ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺟﻨﺴﻲ در Paroxetine ﺑﻴﺸﺘﺮ و در Fluoxetine ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.

در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ۴۴۸۱ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻳـﻚ SSRI درﻣـﺎن ﺷﺪﻧﺪ، و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﻲ ﺑـﺎ ۴۳ Paroxetine درﺻـﺪ، ۳۹ Sertraline درﺻـﺪ، ۳۷ Citalopram درﺻﺪ و ۳۶ Fluoxetine درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻣـﺎ ﻣﻴـﺎن Paroxetine و Fluoxetine ﺗﻔﺎوت آﻣﺎری ﺑﺎرزی وﺟـﻮد ﻧـﺪارد.

اﻣـﺎ در ﻣﻴـﺎن ۶۴۸ ﺑﻴﻤـﺎر ﻛـﻪ ﻣﺸـﻜﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺟﻨﺴـﻲ دﻳﮕـﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزی در ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﺑـﺮ روی ۷۸۹ ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ SSRI درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ Citalopram ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ Paroxetine ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ۷۳) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ۷۱ دﺻﺪ)، و ﺑﺮای Sertraline، Fluvoxamine، Fluoxetine ﻛﻤﺘــﺮ اﺳــﺖ ۶۲)، ۶۳ و ۵۸ درﺻــﺪ). SSRI ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﺮدان ﺷﻮد.

سرترالین در بارداری

ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳـﻼﻣﺖ DNA، ﻛـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎروری زﻧـﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻮد، را در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد.

ﺳـﻄﻮح ﻏﻴﺮﻣﻌﻤـﻮل اﺧـﺘﻼل DNA ﺑـﻪ ﻃـﻮر واﺿﺤﻲ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف Paroxetine در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﺪای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑـﺪ ۵۰) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ۱۰ درﺻﺪ).

 

  • ar zz