روان

۷ مطلب در دی ۱۳۹۸ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

مکانیسم عمل سرترالین :

آﻧﺘﻲ دﭘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬـﺎر ﺑـﺎز ﺟـﺬب ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد، اﺛـﺮات ﺿـﻌﻴﻔﻲ روی ﻧــﻮراﭘﻲ ﻧﻔــﺮﻳﻦ و دوﭘــﺎﻣﻴﻦ دارد، در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت invitro ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪه ﻛــﻪ ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺟﻬﻲ ﺑــﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی آدرﻧﺮژﻳﻚ، ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ، ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻨﻴﺮژﻳﻚ، ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ و BZD ﻧﺪارد.

سرترالین از طریق جلوگیری از جذب مجدد سروتونین توسط گیرنده‌های عصبی پس سیناپسی و بالابردن غلظت سروتونین در دستگاه عصبی مرکزی است.

سرترالین هم‌چنین به میزان کمی از جذب مجدد دوپامین جلوگیری می‌کند (حدود ۱٪ قدرت جلوگیری از جذب سروتونین آن) و تا حدی نیز وقفه‌ دهنده گیرنده‌های آلفای آدرنالین است (حدود ۱٪ تا ۱۰٪ قدرت جلوگیری از جذب سروتونین آن).

موارد مصرف سرترالین ۱۰۰

درﻣــﺎن اﻓﺴــﺮدﮔﻲ ﻣــﺎژور، OCD، اﺧــﺘﻼل ﭘﺎﻧﻴــﻚ، PTSD، PMDD، اﺧــﺘﻼل اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف : Unlabeled

اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن، GAD، اﺧﺘﻼل ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺮﺑﺎن، درﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻲ ﻗﺮاری در

ﺑﻴﻤﺎران ﻏﻴﺮﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ

 

دوزبندی در بزرگسالان سرترالین ۱۰۰ :

اﻓﺴﺮدﮔﻲ:OCD / ﺷﺮوع: ۵۰mg/day، دوز ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ: ۲۰۰mg/day

اﺧﺘﻼل ﭘﺎﻧﻴﻚ: PTSD، اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺧﻮراﻛﻲ

۲۵mg ﻳﻜﺒﺎر در روز، ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮان ۵۰mg ﻳﻜﺒﺎر در روز ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد.

دوز ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ: ۲۰۰mg/day

دوز ﻛﻮدﻛﺎن:

:OCD ﺧﻮراﻛﻲ

۶-۱۲ ﺳﺎل: ﺷﺮوع ۲۵mg ﻳﻜﺒﺎر در روز

۱۳-۱۷ ﺳﺎل: ﺷﺮوع ۵۰mg ﻳﻜﺒﺎر در روز

دوزﺑﻨﺪی در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان:

ﺷﺮوع: ۲۵mg/day ﺻﺒﺢ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮ ۲ ﺗﺎ ۳ روز ۲۵mg/day اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﺗـﺎ ﺑﻪ ۵۰-۱۰۰mg ﺑﺮﺳﺪ.

دوزﺑﻨﺪی در اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی: ۱۵۰-۲۰۰mg/day

در اﺧﺘﻼل ﻛﺒﺪی: ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻘﺪار دوز را ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

سرترالین

در بارداری

 

 سرترالین و ﭘﻮکی و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﺸــﺎﻫﺪهای ﻣﺘﻌــﺪد، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪهی ارﺗﺒــﺎط ﻣﻴــﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از SSRI و ﭘــﻮﻛﻲ و ﻳــﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬاری ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳـﻚ SSRI ﺧـﺎص را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده‌اﻧـﺪ، ﻣﻬـﺎر اﻧﺘﻘـﺎل دﻫﻨـﺪه ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻧﺸﺎن دادن راﺑﻄﻪی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠـﻮل، ﻣﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از SSRI و ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﻛﻤﺘﺮ، اﻓﺘﺎدنﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از SSRI ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘـﻮﻛﻲ اﺳـﺘﺨﻮان ﺑﺎﺷـﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺳـﻼﻣﺘﻲ اﺳـﺘﺨﻮان را ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮف SSRI را آﻏـﺎز ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ در ﻣﻴـﺎن ﮔﺬﺷﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﭘﻮﻛﻲ اﺳـﺘﺨﻮان وﺟـﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨـﺪ:

ﺟﻨﺲ ﻣؤﻧﺚ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮ SSRI را دﻟﻴﻞ ﭘﻮﻛﻲ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﺨﻮان داﻧﺴﺘﻪ‌اﻧﺪ:

ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوﻫﻲ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻃـﻲ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل در ۲۷۲۲ زن ۶۵ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان در ﻣﻔﺼﻞ ران، (و ﻧﻴﺰ ﮔﺮدن ﻓﻤﻮر و ﺗﺮوﻛـﺎﻧﺘﺮ) ﺑـﻪ ﺷﺪت در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ SSRI ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺶ از زﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ SSRI ﻣﺼـﺮف ﻧﻤـﻲﻛﺮدﻧـﺪ، ۰٫۸۲) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ۰٫۴۷ درﺻﺪ در ﺳﺎل).

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ای، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را در ۵۹۹۵ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺳـﻦ ۶۵ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ اﺳـﺘﺨﻮان در ﻣﻔﺼـﻞ ران ۴ ﺗـﺎ ۶ درﺻـﺪ در ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ SSRI ﻣﺼـﺮف ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد.

در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ۱۲۸ زن، ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮف SSRI ﺑﺎﻋﺚ ۴ ﺗﺎ ۶ درﺻﺪﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﮔﺮدن ﻓﻤﻮر، ﺗﺮوﻛﺎﻧﺘﺮ و ﺳـﺎﻋﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲﺷﻮد.

ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوﻫﻲ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ۵۰۰۸ ﺑﻴﻤﺎر ۵۰ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را ﺗﺎ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل دﻧﺒـﺎل ﻛـﺮد، و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﺳﻴﺐ را ﺑﺎ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ SSRI، ﺑـﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان ران ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄـﺮ اﻓﺘـﺎدن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

 •  
 • ar zz
 • ۰
 • ۰

IVA

معرفی تست:

ابزار IVA برای تعیین و تمییز بیماران مبتلا به ADHD از افرادی که هیچ مشکلی ندارند و همچنین کودکان مبتلا به اختلال سلوک طراحی شده است.

از این ابزار می‌توان برای مانیتور کردن تأثیر بازی درمانی و سایر روان درمانی‌ها یا داروها هم استفاده کرد.

همانند سایر تست‌های عملکرد مستمر، IVA هم به صورت یک فرآیند تکراری و خسته کننده و نیاز به توجه بالا طراحی شده است تا طی این فرایند خطاهای ناشی از بی توجهی و تکانشی بودن را بسنجد.

با این حال این ابزار بر خلاف سایر تست‌های عملکرد مستمر، قابلیت‌های مفیدی دارد که سعی می‌کنیم آن را در ادامه با هم مرور کنیم:

 • IVA یک تست رایانه‌ای ۱۳ دقیقه‌ای است که دو نوع تست عملکرد مستمر را برای موارد شنوایی و دیداری با هم ترکیب می‌کند.
 • با ترکیب تکانش گری و عدم توجه در طراحی موجود و نشان دادن هر کدام از آنها در وضعیت شنوایی و دیداری این ابزار تلاش می‌کند ۴ نوع تست عملکرد مستمر را در یک قالب در اختیار افراد قرار دهد.
 • از آنجایی که سؤالات در یک ترکیب شبه تصادفی از محرک‌های بصری و دیداری نمایش داده می‌شوند این گزینه نسبت به سایر تست‌های عملکرد مستمر بیشتر مورد تقاضا قرار می‌گیرد.
  زیرا توانایی فرد را برای تغییر مجموعه‌های شناختی به چالش می‌کشد.
 • مدیریت این تست به صورت خودکار طراحی شده است و به گونه‌ای استانداردسازی شده که می‌تواند نمایشی از محرک‌های شنوایی و دیداری باشد.
  رایانه، همه دستورالعمل‌های تست را بیان می‌کند تا عوامل مخدوش کننده انجام تست کاهش یابد.
 • وظیفه این تست بسیار ساده است و فرد را ملزم می‌کند به هنگام شنیدن یا دیدن یک هدف خاص بر روی موس کلیک کنید (در این مورد عدد ۱) و زمانی که چیزی خارج از هدف تعیین شده است بر روی موس کلیکی نداشته باشد ( در این مورد عدد ۲)
 • با استفاده از کلیک بر روی موس به عنوان پاسخ، این ابزار می‌تواند با سنجش انواع مختلفی از کلیک‌های نامناسب انجام شده بر روی موس بیش فعالی را مورد بررسی قرار دهد.
 • تجزیه و تحلیل نتایج افراد در تست IVA در طول زمان به متخصص اجازه می‌دهد دو تست را با هم مقایسه کند و تغییرات قابل ملاحظه‌ای که از رواندرمانی یا دارو حاصل شده را ارزیابی نماید.

  تست iva2


   

   مقیاس  Attention

 • Vigilance (گوش به زنگی) : نمره پایین می‌تواند نشان دهنده پاسخ دهی سهل انگارانه و بی اعتنا باشد.
 • Focus  (توجه) : نمره پایین در این مقیاس می‌تواند نشان دهنده توجه ضعیف و پاسخ دهی غیر معتبر و سرسری فرد باشد.
 • Speed (سرعت) : این مقیاس، میانگینِ زمان واکنش به تمام پاسخ‌های صحیح را اندازه گیری کرده و مشکلات توجه مربوط به سرعت پردازش مغزی را مورد بررسی قرار می دهد. نمره پایین می‌تواند نشان دهنده تمایل به وقت تلف کردن یا کندی روانی آزمودنی باشد.
 • مقیاس Response Control:

 • Prudence (احتیاط): این مقیاس پاسخ‌های تکانشی و بازداری پاسخ را شامل خطاهای تکانشی، گرایش به خطا و خطای ناشی از تغییر توجه از دیداری به شنیداری، نشان می‌دهد. نمره پایین در این مقیاس می‌تواند نشان دهنده بی دقتی، بی فکری و تکانشی بودن فرد باشد.
 • Consistency (ثبات): مغز سالم نیاز به توانایی حفظ تمرکز بر روی یک تکلیف برای پاسخ دهی بهتر به یک محرک تکراری دارد. نمره پایین در این مقیاس می تواند نشان دهنده گرایش به پاسخ دهی بی دقت و حواسپرتی در هنگام انجام تکالیف تکراری باشد. (توانایی تمرکز بر روی یک وظیفه خاص)
 • Stamina (تحمل): این مقیاس میانگین زمان واکنش به پاسخ‌های صحیح را درطول صد کوشش اولیه با صد کوشش انتهایی مقایسه می‌کند. این مقیاس برای شناسایی مشکلات در توجه طولانی مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • مقیاس symtomatic:

 • ادراک (Comprehension): این مقیاس تلاش می‌کند پاسخ‌های تصادفی که به تفسیر نادرست سایر نمرات مقیاس بندی IVA منجر می‌شود را شناسایی کند.
 • پایداری (Persistence): این مقیاس انگیزش فرد برای انجام تکلیف اضافی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقیاس همچنین خستگی روانی یا حرکتی فرد را نشان می‌دهد.
 • حسی-حرکتی (Sensory/ motor):این مقیاس سرعت زمان واکنش به تنها محرک اصلی آزمون (یعنی عدد ۱) را در مراحل ابتدایی و انتهایی مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقیاس برای تعیین مشکلات یادگیری، فیزیولوژیکی و نورولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • مقیاس تنظیم حرکت‌های ظریف می‌تواند با ضبط و ثبت رفتارهای خارج از وظیفه افراد به کمک موس همچون کلیک‌های متعدد، کلیک‌های همزمان و پشت سر هم در طول دوره دستورالعمل، کلیک‌های اولیه و پایین نگه داشتن کلید موس، اطلاعات اضافی در اختیار متخصصان قرار دهد. در حوزه رفتاری، مقیاس تنظیم حرکت‌های ظریف بی قراری مرتبط با بیش فعالی حرکات ظریف را تعیین می‌کند.
 • تایید و قابل اعتماد بودن:

  تحقیقات و پژوهش‌های معتبری که از IVA CPT بر روی کودکان ۷ الی ۱۲ سال استفاده کرده اند، حساسیت حدود ۹۲ درصدی را در تعیین و شناسایی افرادی که به چنین اختلالی مبتلا بودند در اختیار پزشکان و محققان قرار داده‌اند.

  همچنین IVA به متخصص کمک می‌کند تمارض‌های احتمالی را هم ارزیابی نماید و از این طریق در افتراق بین اختلال سلوک و ADHD افتراق ایجاد کند.

  ابزار IVA CPT همچنین توانسته است تا ۹۰ درصد تعیین دقیقی بر روی کودکانی که به ADHD مبتلا نیستند داشته باشد (نتایج مثبت کاذب=۱۰ درصد).  مطالعه معتبر دیگری که برای جمعیت ترکیبی از سنین مختلف انجام شده است (از سنین ۶ الی ۵۵ سالگی) دریافت که ترکیب نتایج حاصل از این ابزار با داده‌های مقیاس بندی ADHD به عنوان یک ابزار ارزیابی جامع روحی و روانی، در ۹۰ درصد مواقع توانسته است با تشخیص بالینی هماهنگ باشد. علاوه بر این، این مطلعه افرادی که ADHD نداشتند را به اشتباه در زمره مبتلایان به این اختلال قرار نداده است.

  کاربردهای بالینی IVA:

 • به عنوان سنجشی برای تمرکز و توجه در سکته‌های مغزی به کار می‌رود.
 •  به عنوان ابزار کمک تشخیصی و غربالگری کودکان و بزرگسالانی که ADHD دارند یا مشکوک به این اختلال هستند به کار می‌رود.
 •  به عنوان ابزاری برای بررسی پاسخ به داروها و تعیین دوز بهینه استفاده می‌شود.
 • برای مانیتور کردن تاثیر اموزش‌های روان درمانی و دارو در طیف بالینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • تست‌هایی همچون IVA می‌توانند اطلاعات دقیقی فراهم آورند و به متخصصان کمک کنند وجود یا نبود اختلالات و مشکلات مرتبط با عدم توجه و کنترل پاسخ را شناسایی نمایند. همین امر به آنها کمک می‌کند روش‌های درمانی بهتری را اتخاذ نمایند. این موضوع در باره بزرگسالانی که تنها زمانی به اختلال ADHD در خود پی می‌برند که کودکشان با چنین شرایطی تشخیص داده شود هم صدق می کند. این آزمون در تست بیش فعالی بزرسالان نیز صادق است.

  این تست معمولاً به عنوان ابزار تشخیصی واحد به کار نمی‌رود. این ابزار به تنهایی نمی‌تواند وجود یا نبود هرگونه تشخیص بالیتی را تشخیص دهد.  عملکرد این تست روانی کمک به افراد متخصص است تا بتوانند در ارزیابی جامع خود تشخیص درستی در اختیار بیماران قرار دهند.

 •  
 • ar zz
 • ۰
 • ۰

او سعی نمی‌کند از جنایتی که انجام داده است فرار کند. برعکس، او در حال غرق شدن در حس گناه است. او در حال اندیشیدن به حس مرگ با خود می‌گوید: این حس با چیزی که در ویتنام داشتم فرق می‌کند، چون آن‌جا قدرت انتخاب داشتم.

در روز اعدام وی، موها و ابروهایش تراشیده می‌شود که باعث می‌شود او شبیه آدم‌های فضایی به نظر برسد. در این روز بیشتر افراد نسبت به هر روز دیگر از زندگی او با او مهربان بودند اما او پر از ترس و وحشت غریزی یک انسان از مرگ است. در حالی که او به صندلی بسته شده است، آهنگ “The Old Rugged Cross” روی سیستم صدای زندان پخش می‌شود، و زندانیان برای خفه کردن صدای آهنگ لیوان‌های فلزی خود را بر روی میله‌های سلول‌های خود می‌کوبند.

فیلم با این تصاویر می‌خواهد ما را با وحشت درون هرب آشنا کند. با دیدن این صحنه‌ها آنچه به بیننده القا می‌شود فقط ترس از مرگ نیست. بلکه این درک وحشتناک است که مرگ وی جزئی از سیستم اعدام جاری در این شهر است.

این سیستم اعدام نشانگر مرگ به عنوان یک گسترش وحشت آور برده داری، یعنی همان موضوع فیلم “فقط بخشش” است. این فیلم یک درام حقوقی با زندگی واقعی است، یا شاید باید آن را یک درام حقوق مدنی بنامیم.

نقد فیلم Just Mercy

در این فیلم برایان استیونسون با نجات جان مردانی که احساس می‌کند برادرانش هستند و برای به دست آوردن عدالت در جایی که قانون خودش نوعی خشونت است، تلاش می‌کند. او برای رسیدن به حقوق بی گناهان در جایی که حقوق انسانی اهمیتی ندارد، می‌جنگد. برایان از شهر دلاور، برای ادامه جنگ در شهر جنوبی آلاباما آمده است.

 • ar zz
 • ۰
 • ۰

فیلم فقط بخشش (Just Mercy) داستان واقعی وکیل حقوق مدنی برایان استیونسون و مبارزه او برای جلوگیری از اعدام یک مرد بی گناه است.

فقط بخشش فیلمی‌مصرانه، جسور و قدرتمند است که توسط بازیگران درجه یک هدایت می‌شود. اگرچه این فیلم وقایع را بیش از 25 سال پیش را به تصویر می‌کشد، اما فیلم محصول سال 2019 است.

اضطراری ترین موکل او وی والتر مک ملیان (با بازی جیمی‌فاکس) معروف به جانی دی است که به دلیل پاپوشی که برایش دوخته شده به جرم قتل یک دختر سفید پوست نوجوان محکوم به مرگ شده است.

نقد فیلم فقط بخشش Just Mercy

اوشی جکسون (O’Shea Jackson) در نقش آنتونی ری هینتون، یکی دیگر از زندانیان محکوم به اعدام هنرنمایی را که قبلاً هرگز روی صحنه نبرده به نمایش می‌گذارد و کارن کندریک نقش همسر بدبین او را بازی می کند. تیم بلیک نلسون، در نقش فرد بومی‌که برای محکوم کردن جانی شهادت دروغ داد، نقش آفرینی بسیار دیدنی را ارائه می‌دهد. این شخصیت طوری رفتار می‌کند که به نظر احمق برسد، اما در واقع او خیلی باهوش است و حماقت را برای برای سرپوش گذاشتن بر چیزی که در درونش است استفاده می‌کند: چیزی به نام وحشت مطلق.

فیلم فقط بخشش با مدت زمان 2 ساعت و 16 دقیقه، از دسته‌ی فیلم‌های طولانی است و لحظاتی وجود دارد که آرزو می‌کنید کاش فیلم کوتاه تر بود و زودتر تمام می‌شد.

با این وجود وقتی چرخه درگیری‌های دادگاهی در پایان به واقعیت‌هایی که قبلاً می‌دانیم می‌چرخد، می‌بینیم که آنچه غیرقابل پیش بینی است را می‌توان ذات انسانی دانست. این فیلم براساس نظریه ای ساخته شده است: تنفر با تمام قدرت وحشتناک خود به یک تصمیم تحریک آمیز تبدیل می‌شود، اما هرگز به اندازه عدالت قدرت نخواهد داشت.

 • ar zz
 • ۰
 • ۰

نقد فیلم هوانورد The Aviator :

هوانورد درواقع یک فیلم طولانی در مورد زندگی هوارد آر هیوز می باشد که در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۴ پس از گذشت ۹۹ سال از تولد هیوز در تاریخ ۱۹۰۵ اکران شد. با داشتن کارگردانی چون مارتین اسکورسیزی و ستاره ی سینما لئوناردو دیکاپریو،این فیلم به خوبی در لیست باکس آفیس قرار گرفت.

بررسی ها اکثرا مثبت بودند و حتی برخی بسیار با قدرت از این فیلم دفاع کرده بودند. این فیلم تا پایان سال جزو ۱۰ فیلم برتر قرار گرفت و اسکورسیزی و دیکاپریو هر دو نامزد جایزه ی اسکار شدند. بنابراین با درنظر گرفتن بسیاری از معیارهای استاندارد، هوانورد به عنوان یک سرگرمی ، به یک موفقیت حیاتی و مالی تبدیل شد. اما باید در نظر گرفت که چقدر این فیلم در به تصویر کشیدن خصوصیات شخصی و روانشناختی یک فرد معروف، ثروتمند و پیچیده موفق بوده است؟ با تمام احترام ، باید بگوییم که بسیار خوب بوده است.
زندگی هیوز، بسیاری از سال های قرن بیستم را شامل می شود، اما به استثنای خلاصه و فلاش بک هایی که به دوران کودکی او بر می گردد، این فیلم تنها به ۱۸ سال از زندگی او از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۶ را شامل می شود که از ۲۴ سالگی تا ۴۲ سالگی او رامورد بررسی قرار داده است.این دوره بهترین سال های زندگی او بود، چرا که دراین مدت او با معرفی مارک تجاری اش ، خود را به عنوان یک سرمایه گذار، هوانورد و یک فیلمساز معرفی کرد و زندگی بسیار اجتماعی و پرجنب و جوشی را گذراند.

تلاش برای پوشش زندگی هیوز در ۱۶۶ دقیقه کار بسیار سطحی بو

 • ar zz
 • ۰
 • ۰

آمی تریپتیلین و اضطراب :

طی مطالعات بالینی از اشخاص شخصی از ازمایش شوندگان می می‌گوید: " من بیش از یک سال است که این قرص‌ها را مصرف می‌کنم و برای من شگفتی می‌آفریند. من داروهای دیگری را برای اضطراب و افسردگی امتحان کرده‌ام اما هیچ یک از آن‌ها کار نکرده و بیشتر افسردگی من را بدتر کرده و برای نگرانی من کاری انجام نداده است، بنابراین برای مدتی از مصرف دارو خودداری کردم. دکتر من در ابتدا آمی تریپتیلین را برای بی‌خوابی تجویز کرد اما امیدوار بود که به اضطراب هم کمک کند.

من در زندگی ام بهتر خوابیدم و این باعث می‌شود که اضطراب مرا به میزان معجزه اسایی کاهش دهد. چند روز اول باعث شد احساس بدی به من دست بدهد و تمام مدت از آن خلاص شدم، اما بعد از آن فقط رو به بهتر شدن شد. بعد از یک سال سعی کردم آن را ترک کنم ، اما اضطراب غیرقابل‌تحمل بود و من خوابم نمی برد باعث شد تا دوباره به آن برگردم. تنها اثر جانبی این است که ضربان قلب من سریع‌تر از حالت عادی است، به خصوص در شب، اما نه به حدی که غیرقابل‌تحمل است."

 

موارد مصرف آمی تریپتیلین 5 :

کاربرد اصلی این دارو درمان افسردگی است.

ولی این دارو در درمان بیماری دردهای نوروژنیک، شب ادراری و پروفیلاکسی میگرن نیز به کار می‌رود.

آمی تریپتیلین میگرن :

طی مطالعات بالینی از اشخاص شخصی از ازمایش شوندگان می می‌گوید: " داروی پزشکی آمی تریپتیلین برای تسکین دادن علائم میگرن من بسیار مفید بوده‌است. من ۱۸ سال دارم و برای شاید ۳ سال دچار میگرن ناتوان‌کننده‌ای شده‌ام، بنابراین این مدت طولانی نیست. من هر شب یک قرص را بعد از شام / قبل از خواب برمی دارم. در حالی که من متوجه‌شده‌ام که به خواب رفتن به حدی کمک کرده‌است که با توجه به میگرن و وزوز گوش ، مشکلاتی دارم که باعث میگرن من می‌شود و باعث تسکین میگرن من می‌شود. من فقط میگرن کوچک را تجربه کرده‌ام، من هر هفته حداقل یک میگرن جدی می‌گرفتم و ۱ / ۴ تا از آن‌ها، استفراغ را تجربه می‌کردم. این دارو در کاهش شدت میگرن و شدت میگرن بسیار مفید بوده‌است."

 

 • ar zz
 • ۰
 • ۰

افسردگی , اضطراب , اختلالات هراسی , اختلالات وسواسی – اجباری , اختلالات خلقی قبل از قاعدگی , اختلالات استرسی بعد از سانحه, علائم بعد از یائسگی

پاروکستین یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs)می باشد. داروی  پاروکستین متابولیت فعال ندارد و در بین SSRI ها بالاترین اثر را بر روی گیرنده های سروتونین دارا می باشد.

بدنبال تجویز خوراکی پاروکستین ،جذب آهسته ولی کامل صورت می گیرد. پاروکستین در تمام بدن حتی در سیستم عصبی مرکزی توزیع می گردد و تنها 1% در پلاسما باقی می ماند.

 

پاروکستین انزال زودرس  زودانزالی :

پاروکستین یکی از بازدارنده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) است که در درمان انزال زودرس مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال, این استفاده در بسیاری از کشورها تایید نمی‌شود. هدف از این بررسی اصولی و متا آنالیز, بررسی اثربخشی و ایمنی برای بیماران زودانزال است.

با توجه به این بررسی اصولی paroxetine اثر بهتری نسبت به پلاسیبو ، fluoxetine و escitalopram در درمان انزال زودرس با اثرات جانبی تحمل شده فراهم کرد. گروه ترکیبی کارایی بهتری نسبت به گروه تنها داشت.

 

 • ar zz