روان

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

فلوکستین 2

چرا ازقرص فلوکستین استفاده می‌شود؟

کپسول خوراکی فلوکستین برای درمان بیماری‌های زیر استفاده می‌شود:

 • افسردگی: شامل افسردگی اساسی، افسردگی مرتبط با اختلال دو قطبی I و افسردگی مقاوم به درمان است.
 • وسواس فکری: این بیماری باعث ایجاد افکار آزار دهنده ای می‌شود (وسواس) و لزوم انجام برخی اقدامات بارها و بارها (اجبار) که از بین نمی‌روند.
 • پر اشتهایی عصبی: این بیماری نوعی اختلال خوردن است که به دلیل خوردن بیش از حد و به دنبال آن رفتارهای غیر عادی برای جلوگیری از افزایش وزن (مانند رژیم، روزه گرفتن یا ورزش بیش از حد) شناخته می‌شود.
 • حملات هراس: این حملات شامل عکس‌العمل‌های ناگهانی ترس و نگرانی شدید است حتی اگر هیچ تهدیدی وجود نداشته باشد.
 • علائم مربوط به خلط اختلال دیسفوریک قبل از قاعدگی: این علائم شامل نوسانات خلقی یا غم و اندوه بیش از حد، تحریک پذیری یا عصبانیت است.
 • فلوکستین 

 •  
 • ar zz
 • ۰
 • ۰

فنلزین

داروی فنلزین (Phenelzine) ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ Hydrazine اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت MAOa وMAOb را ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ.

فنلزین یک مهار کننده برگشت ناپذیر غیر انتخابی آنزیم مونوآمین اکسیداز است. برای درمان اختلال افسردگی شدید استفاده می شود.

ﺗـأﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ۳ ﺗﺎ ۶ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ. 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

 

مکانیسم عمل:

ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ عمل فنلزین ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ اﻣـﺎ واﺿـﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ۸۵ درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ MAOb ﺑـﺮای ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬاری ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻻزم اﺳـﺖ؛ اﻳـﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دوز ۶۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم رخ ﻣﻲدﻫﺪ.

موارد مصرف فنلزین :

انواع خاصی از افسردگی

فنلزین

دوزبندی در بزرگسالان:

ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ درﻣﺎن را ﺑﺎ دوز ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اول آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ و آن را ﻃﻲ دو ﻳـﺎ ﺳـﻪ روز ﺑﻪ ۱۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺳﻪ ﺑﺎر در روز ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دوز دارو را ﺑﻪ ۶۰ ﻳﺎ ۹۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﻓﺰاﻳﺶ داد.

 • ar zz
 • ۰
 • ۰

واژینیسموس

سفت شدن بی اختیار و غیر ارادی عضلات واژن یکی از نشانه های اولیه چنین شرایطی است اما شدت آن بین افراد متفاوت خواهد بود.

در همه موارد، انقباض واژن باعث می شود دخول برای فرد دشوار یا غیر ممکن شود.

اگر شما هم به چنین شرایطی مبتلا هستید ممکن است نتوانید انقباضات  عضلات واژن را کنترل یا متوقف کنید.

واژینیسموس می تواند نشانه های دیگری همچون ترس از دخول و کاهش میل جنسی را به خاطر دخول دردناک در فرد ایجاد کند.

زنانی که با واژینیسموس دست و پنجه نرم می کنند اغلب حس سوزش یا خشکی را به هنگام ورود هر چیزی به واژن تجربه می نمایند.

فردی که چنین شرایطی دارد مجبور نیست برای همیشه  لذت بردن از فعالیت های جنسی را کنار بگذارد و خود را از چنین لذتی محروم سازد.

زنانی که انقباض غیر ارادی واژن دارند باز هم می توانند از لذت و شوق جنسی بهره ببرند و ارگاسم داشته باشند.

بیشتر فعالیت های جنسی اصلا نیازی به دخول ندارند. از جمله این فعالیت ها می توان به رابطه جنسی دهانی، ماساژ و… اشاره کرد.

واژینیسموس 

 • ar zz
 • ۰
 • ۰

کرونا و طرحواره درمانی

۲-اجتناب(flight): در شرایط بحران فعلی ماندن در خانه یک رفتار اجتنابی محسوب نمی شود، بلکه نشانه ای از وجود ذهنیت بزرگسال سالم است.

در اینجا مرز رفتار اجتنابی از رفتار سالم این است که فرد میخواهد اطمینان پیدا کند که با در خانه ماندن، هرگز به بیماری مبتلا نمی شود؟

آیا اجتناب کردن برای کنترلِ قطعی جلوگیری از بیماری است یا یک رفتار خودمراقبتی؟

زیرا که هیچ تضمینی وجود ندارد با در خانه ماندن فرد قطعا مبتلا نشود، چرا که قدرت انتقال ویروس بسیار سریع است و احتمال ابتلا حتی در مواقعی که برای تهیه مایحتاج منزل به بیرون میرویم وجود دارد.

مرز دیگر رفتار اجتنابی و بزرگسال سالم، سبک زندگی فرد در منزل در این ایام است، فردی که گرفتار سبک اجتناب است از بسیاری از فعالیت های روزمره و ارتباطات اجتناب می کند.

بیشتر اوقات شبانه روز را میخوابد یا به خوردن بدون کنترل روی می آورد و یا بدون هدف، ساعات طولانی را در شبکه های مجازی سپری می کند.

در حالیکه در بالا اشاره کردیم که بزرگسال سالم در این ایام چگونه زندگی را می گذراند.

یک نمونه ی دیگر از رفتار اجتنابی لودگی و مسخره بازی در شرایط بحرانی است.

برای مثال ساخت کلیپ های طنز مرتبط با کرونا، جک ساختن و به شوخی گرفتن موضوع. آنچه حائز اهمیت می باشد.

این است که اگر این رفتارها برای فرار از تنش و اضطراب ناهشیار حاکم بر فرد است و سبک غالب و همیشگی او در مواجهه با این مشکل بوده قطعا ناکارآمد است.

برای مثال فرد فقط موضع شوخی و خنده را در ارتباط با این مشکل در پیش میگیرد.

 

  • ar zz