روان

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

روانشناس در تهران

روانشناس در تهران

مطالعه کردن روانشناس

به مطالعه کردن علاقمند باشد. مطالعه میتواند هم درس و دانشگاه باشد و هم مطالعات و پژوهش های آزاد شخصی. یک روانشناس در تهران خوب باید در مطالعه کردن پیگیر باشد. همانطور که تکنولوژی ها در طول زمان در حال پیشرفت هستند علمم روانشناسی هم پیشرفت هایی دارد. باید از این پیشرفت ها اطلاع داشته باشد تا بتواند با بهترین روش ها مراجعه کنندگان خود را درمان کند.
مهارت های ارتباطی خود را تقویت نماید. هر چقدر که یک روانشناس در تهران در ایجاد ارتباط با افراد قوی تر باشد بهتر می تواند روش های درمانی مراجعه کننده خود را پیش ببرد. باید هم بتوانند یک نویسنده خوبی باشند و هم یک سخنران خوب. باید بتوانند مهارت های خود را در صحبت های گروهی افزایش دهند. در صحبت کردن محکم باشد.
یک روانشناس خوب , روانشناسی است که بتواند دلسوز باشد. باید نسبت به مراجعه کنندگان خود مهربان و دلسوز باشد و بتواند درد ها و مشکلات آن ها را درک کند. طوری که انگار خودش در آن مشکلات دست و پا می زند. روانشناس در تهران توانایی این را دارد که مردم را حتی برای ساعاتی از شر فکر کردن و درگیر شدن با مشکلات رها ساخته تا آن ها بتوانند احساس امنیت و راحتی کنند.

  • ar zz
  • ۰
  • ۰

داروی کوئتیاپین

  • دوز آﻏﺎزﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم دوﺑﺎر در روز اﺳﺖ و ﺑﻪ آراﻣـﻲ ﻏﻠﻈـﺖ آن ﺑـﻪ ۲۵ ﺗـﺎ ۵۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۳۰۰ ﺗﺎ ۶۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﻣﻲرﺳﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﻧﻮع ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣــﺪت، دوز آﻏــﺎزﻳﻦ ﺗــﺎ ۳۰۰ ﻣﻴﻠــﻲﮔــﺮم در روز، در روز دوم ۶۰۰ ﻣﻴﻠــﻲﮔــﺮم و در روز ﺳــﻮم ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.

دوز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺖ. ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺣـﺪاﻛﺜﺮ دوز را ﺗﺎ ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗـﺎ دوز ۱۲۰۰ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم در روز اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﻣﺴـﻦ، ﺑـﺎ دوزﻫـﺎی ۱۲/۵ ﺗـﺎ ۲۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم دوﺑﺎر در روز آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد و ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺧﻮن اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻛﻤﺘـﺮ از اﻓـﺮاد ﺟـﻮان اﺳـﺖ. ﺑﺮای دﻓﻊ دارو ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ در اﻓﺮادی ﻛـﻪ ﻣﺸـﻜﻞ ﻛﺒـﺪی دارﻧـﺪ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﺳـﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دوز اﺳﺖ.